เกี่ยวกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พันธกิจของศูนย์คุณธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำนวัตกรรม วิชาความรู้ ไปสู่สั่งคมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรมได้จัดตั้งสมัชชาคุณธรรม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจะมีการ โชว์ แชร์ เชื่อม ซึ่งกันและกัน และมีพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ นำมาสู่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรม

การบริการและประโยชน์
1. เป็นฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายคุณธรรม สำหรับให้บริการในการค้นหาองค์ความรู้ที่สู่การปฏิบัติจริงของภาคีเครือข่ายคุณธรรม
2. แหล่งรวมกิจกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการสร้างข้อตกลงร่วมกันและเพื่อเพิ่มศักยภาพ เป็นการขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีสมาชิก
3. สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างชุมชน และเครือข่ายภาคีสมาชิก
4. ยกระดับสังคม ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดยมีวิทยากรส่งเสริม และพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
5. พัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านคุณธรรม เพื่อให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายสมาชิก นำไปใช้ พัฒนา ต่อยอด และขยายผลไปยังชุมชน สังคม อื่นๆ ได้