แบบฟอร์มข้อมูลบุคคล
คำชี้แจง : จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่ เป็นบุคคลส่งเสริมคุณธรรมในเครือข่ายทางสังคมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
เครือข่ายคุณธรรมความดี อันจะนำไปสู่การวางแผน/สนับสนุน/ส่งเสริม และยกย่อง เชิดชู ในโอกาส ต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลหมวดบุคคล
   
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลบุคคลพื้นฐาน
๒.๑ ข้อมูลบุคคล
ชื่อ
วันเกิด
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ศาสนา
๒.๒ อาชีพที่ท่านประกอบ
๒.๓ ความเชี่ยวชาญพิเศษ
๒.๔ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
  
๒.๕ ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม (ภายใน 5 ปี)
๒.๖ ผลงานเด่นและรางวัลที่เคยได้รับ ด้านคุณธรรม/จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๒.๗ กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ที่ท่านรับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ
ประเด็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง กรุณาใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่เกี่ยวข้อง(เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
พอเพียง
วินัย
สุจริต
จิตอาสา
กตัญญู
อื่นๆ(ระบุ)
๒.๘ กลุ่มงานที่ท่านได้ติดต่อกับศูนย์คุณธรรม
  
ศูนย์คุณธรรมขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาในการแบบสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทร.๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๕๒๐ – ๕๒๓  Email : mis@moralcenter.or.th
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.