ลงทะเบียนร่วมงาน/กิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เลือกงาน : *
เลือกเวลาเข้าร่วมงาน :

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ตำแหน่ง : *
หน่วยงานที่สังกัด : *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *
อีเมล : *
เหตุผลที่ท่านสนใจ ร่วมงาน/กิจกรรม/อบรม :
ท่านมีความคาดหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้า ร่วมงาน/กิจกรรม/อบรม ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไร :

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th