ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

901
สาวพรนภา ประยศ
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
902
สุวิช​ช์​ มุนเนียม
โรงเรียน​ไชยา​วิทยา​
903
ทิพารมย์ คงเพ็ชร์
โรงเรียนไชยาวิทยา
904
สงกรานต์​ ไกรยวงษ์
โรงเรียนไตรราชวิทยา
905
ณัฐพล ทุ่งลาด
โรงเรียนไตรราชวิทยา
906
ธนพร เชาวปรีชา
โรงแรมวังใต้

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th