ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

901
กมล ธิฉลาด
สภาคนฮักเจียงฮาย
902
กนกอร วงศ์กองแก้ว
สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าตาล
903
กนกวรรณ ผิวเหมาะ
โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
904
กนกกร พรหมวิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎ์ธานี
905
กชกร ยิ้มแฉล้ม
สพม.3
906
ณัชชาภัค ห่านวิลัย
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th