ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

901
ไพศาล รุ่งเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
902
ไพศาล ราตรี
903
ไพโรจน์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
904
ไพโรจน์ ไพรเขียว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
905
ไมตรี กุสโร
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
906
ไสว จันทร์โลมา
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th