ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
901
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
องค์กรชุมชน
เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
902
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
หน่วยงานของรัฐ
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
903
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
หน่วยงานของรัฐ
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
904
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
โรงเรียน
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
905
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานของรัฐ
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
906
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
เมือง
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
907
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงานของรัฐ
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
908
บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
อ.บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
909
กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
910
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานของรัฐ
พญาไท
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th