ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

891
ประสิทธิ์ เสวกวัง
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
892
รัศมี ชาติเพียร
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
893
ธนทัศน์ ธรรมอักษร
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
894
อุกฤษฏ์ ยังท่าไม้
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
895
กฤติยา สุภาวรรณ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
896
นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
897
เนาวรัตน์ คำเครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
898
วรนุช อินทร์อ่ำ
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
899
นิตยา เต็งประเสริฐ
โรงเรียนเปรมฤทัย
900
วริศรา เขื่อนขันธ์
โรงเรียนเปรมฤทัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th