ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

81
ทวีชัย อ่อนณวน
จังหวัดกระบี่
82
ธีรภัทร ฤกษ์สถิตย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
83
ธีรศักดิ์ สมบัติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
84
อาภรณ์ คงปันนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
85
สุภาวดี นิยมทอง
จิตอาสา
86
ธัญญธร เจริญสุข
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
87
สุรเชษฐ์ ขมวิลัย
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
88
เฉลิม อภิวาท
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
89
ไชยวัฒน์ วรเชฐวราวัตร
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
90
เด่นศักดิ์ สุริยะ
ชมรมคนดีศรีเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th