ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

861
ยงยุทธ์ อ่อนนวล
โรงเรียนสาคลีวิทยา
862
ดวงเดือน แซวุ่น
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
863
อัจฉรา ขอรศัตดิ์สิริณ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
864
ดรุณี ลาศรีทัศน์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
865
ภัทรา คำดา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
866
ศิรินุช สนิทชน
โรงเรียนหนองหานวิทยา
867
สุกิต โสภิณ
โรงเรียนหนองหานวิทยา
868
สุรพิน สรรพคง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
869
ณัฐวุฒิ แสวงสุข
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
870
ชรินทร์ คำหล้า
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th