ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

851
สมทรง อนุภาพ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
852
นงค์นุช ขาวพันธุ์
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
853
ดิเรก วรชัยสวัสดิ์
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
854
ทิพย์มงคล ปิสายะโส
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
855
ลัดดา สุขกุดี
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
856
เพ็ญนภา พุกโฉมงาม
โรงเรียนศิลปาดม
857
สุญญา อุดมกรสิทธิกุล
โรงเรียนศิลปาดม
858
ละเบียง ชุยกระเดื่อง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
859
ปฏิญญา ประพฤติชอบ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
860
ปนัฐฐา ตรีพัฒน์
โรงเรียนสาคลีวิทยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th