ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

71
ศิริชัย ทองโคตร
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
72
รัฐภรณ์ พรมพิราม
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
73
จาริณี บุญร่ม
โรงเรียนวัดชลคราม
74
วันดี ทรัพย์สัมฤทธิ์
โรงเรียนวัดจุฬามณี
75
ฉัตรชัย สุขขีรส
โรงเรียนวัดจุฬามณี
76
สันต์ อินชูรัญ
โรงเรียนวัดจุฬามณี
77
เชาวนวัต ปัญโญ
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท
78
ภัทรภณ ภทฺรญาโณ
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท
79
เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
โรงเรียนวัดคานหาม
80
ภัทราภรณ์ แจ้งใจ
โรงเรียนวัดคานหาม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th