ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

71
ราชัน รุจิพรรณ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
72
ชัชวาลย์ รุจิพรรณ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
73
ภวิศา พงษ์เล็ก
คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
74
เสกสรร ใจมา
คริสตจักรนำพระพรอยุธยา
75
รินรดี ใจมา
คริสตจักรนำพระพรอยุธยา
76
สายใจ ปินตาหล้า
คริสตจักรภาคที่ 2เชียงราย
77
วรรณเพ็ญ ทิศา
คริสตจักรสืบสัมพันธ์ ภาคที่ 2 เชียงราย
78
เบญจภัทร เมืองมูล
งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
79
ภาวศุทธิ เตชะพันธุ์
งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
80
จักรพรรณ อรรถวี
จังหวัด

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th