ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

71
จันทร์อำพร นิลแก้ว
หอศิลป์บัวบาน
72
จาริณี บุญร่ม
โรงเรียนวัดชลคราม
73
จำเนียร เขมจิตฺโต
74
จำเนียร พรหมบุตร
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
75
จำเรียง พรหมบุตร
มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา
76
จิดาภา ทวีสมบัติ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
77
จิตญา สว่างแจ้ง
สถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎ์ธานี
78
จิตติน จินตกานนท์​
ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ประ​จ​ำ​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
79
จิตติมา วงศาลาภ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
80
จิตรวี เชิมชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th