ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

71
อดิศร โต๊ะมี
สภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
72
ลลิตา ผะลิคามิน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73
วริศรา เขื่อนขันธ์
โรงเรียนเปรมฤทัย
74
วิภารัตน์ จันทริก
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน
75
มะลิ สวัสดิพิศาล
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
76
สุวิมล รัตนอุไร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
77
ศักดิ์สิทธิ์ บัวเพชร
เรือนจำอำเภอไชยา
78
ชุติพร ผลพูล
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
79
จินดา ศรีนุรัตน์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
80
สราวุธ วิโรจน์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th