ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

61
สมัค เงาะปก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี)
62
สันธนะ ชัชวาลย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี)
63
ปรัชญานันท์ เวียงนนท์
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
64
วรารักษ์ ยิ้มรอย
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
65
ธนดร เบ็ญจจินดา
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
66
ธรกฤต วิทยารัตน์
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
67
กิตติพงษ์ เกตุโสภณ
คณะกรรมการคริสจักรภาคที่ ๒
68
ชานนท์ สุวรรณาภินันท์
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
69
ภาวิน บูและ
คณะกรรมการอิสลาม
70
นรวทา ไกรพันธ์
คณะกรรมการอิสลาม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th