ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

61
จักรกฤช จงกลกิจ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
62
จักรกฤช สิทธิโสติ
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
63
จักรพรรณ อรรถวี
จังหวัด
64
จักรภัทร แสนภูธร
สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
65
จักรวรรดิ์ โยธะชัย
ชมรมทนายความอุดรธานี
66
จักษณา ปัญญิสิทธิ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
67
จันทร์จรัส สอนหิสาด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
68
จันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
69
จันทร์จิรา ทรัพย์สินธ์
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
70
จันทร์ธนา แก้วลี
องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th