ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

61
สุรวงศ์ ทรงกลด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
62
สมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
63
วรารัตน์ ชาติวิเศษ
องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน
64
พรพนิต ผดุงสงฆ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65
อธิษฐ์ พุ่มเข็ม
สภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
66
ตรีกุล อุบลวัตร์
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
67
จันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
68
รมณ พงศ์ภัทรพร
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
69
สินีนาฏ จิตอรุณ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
70
นิติพล ภูหงษ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th