ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

651
อุทินนิกร ธีระสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
652
ยงยุทธ แสงเส้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิพระเกียรติ จังหวัด อุดรธานี
653
ศิรินุช สนิทชน
โรงเรียนหนองหานวิทยา
654
วิมล สัสดี
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
655
ชลิดา ศรีสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
656
อภิชาติ โยธะพล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
657
พรนภา นวนมะณี
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
658
วรรษพร แสงโยจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
659
ประกายแพร เสวิวัฒน์
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
660
อัญชลี บุปะเท
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th