ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

641
ธนัฐฎา เหมมี
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
642
สมาพร วงษ์ศรีแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
643
พิไลลักษณ์ แก้วก่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
644
นิตินัย สุธาธรรม
บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี จำกัด
645
สมจิต มอญปาก
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
646
จรัล โคตรประทุม
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
647
พุทธมาศ แสนพรม
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
648
สุกิต โสภิณ
โรงเรียนหนองหานวิทยา
649
กรวิภา เกตุกะราช
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
650
ปฏิมา พุทธน
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th