ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

621
ศรายุทธ พรหมแสงสิงห์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
622
เซียมศรี บุญทรัพย์
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
623
จุติมา พรมสอาด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
624
พิทักษ์ เทวานุรักษ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
625
นภัวรรณ คุ้มครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
626
สมเกียรติ แสงขันตี
มณฑลทหารบกที่ 24
627
อรรณพ ต.ศรีวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
628
ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
629
ไสว จันทร์โลมา
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
630
เปรมขวัญ กรายไทยสงค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th