ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

601
สถิรดา ทาขุลี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
602
สนธยา กลิ่นจันทร์
เรือนจำอำเภอไชยา
603
สนธยา อุดชาชน
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
604
สนอง สฤษชสมบัติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
605
สมคิด กลัดคร้าม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
606
สมคิด จิตฺตสํวโร(ชมภูถี)
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา
607
สมคิด ทองรักษา
ชุมชนคุณธรรม (ชุมพร)
608
สมจิต มอญปาก
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
609
สมจิตร ชูทอง
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎ์ธานี
610
สมถวิล เอี่ยมโก๋
มูลนิธิจิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th