ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

601
อรรถกฤษ อินต๊ะรักษา
เทศบาลตำบลแม่สาย
602
ธวัชชัย ศรีกัน
โรงพยาบาลป่าแดด
603
ชุดาภา สุตะวงศ์
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
604
ศิรินภา สุนะ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
605
อาคม พรหมเสน
สภาคนฮักเจียงฮาย(องค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย)
606
ดารณี ดวงพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
607
ภัสรา แสงลุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
608
วีระญา สุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
609
ปัญจนาภรณ์ แสนสุข
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
610
สมหมาย เศรษฐาวารี
มณฑลทหารบกที่ 24

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th