ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

591
ศรสวัสดิ์ นพรัตน์ศิริกุล
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
592
ธนญชัย สมจิตต์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
593
เสนีย์ พระโพธิ์
โรงพยาบาลพาน
594
มัณฑนา มหาบุญญนนท์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
595
แหวง อินวงศ์สกุล
ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์เจมส์คันนาทองคำ
596
ผ่องศรี อ่อนหวาน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
597
อารีย์ บูรณสิทธิเวช
สภาคนฮักเจียงฮาย
598
ชัชฎา ศรีวิชัย
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
599
นวพร คุณีพงษ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
600
เกษมศักดิ์ อุ่นบ้าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th