ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

51
สุญญา อุดมกรสิทธิกุล
โรงเรียนศิลปาดม
52
ดิเรก วรชัยสวัสดิ์
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
53
ทิพย์มงคล ปิสายะโส
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
54
ลัดดา สุขกุดี
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
55
สมทรง อนุภาพ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
56
นงค์นุช ขาวพันธุ์
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
57
เรณู สีนิล
โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนปูถัมถ์)
58
สุรศักดิ์ เกียรตินอก
โรงเรียนวัดประตูใหญ่
59
สุชาวดี วิเศษแก้ว
โรงเรียนวัดน้ำพุ
60
ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนวัดน้ำพุ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th