ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

51
รสรินทร์ เสนา
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย
52
สุมาลี ปัญญาอมรวัฒน์
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย
53
ภูษณิศา บุญเจริญ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย
54
พิษณุ ต๊ะปินตา
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
55
ไชยมงคล จี้ปัน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอำเภอรมน.) จังหวัดเชียงราย
56
อนุรักษ์ สิทธิอาชา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอำเภอรมน.) จังหวัดเชียงราย
57
สมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
การศึกษา
58
สลักจิต ไชยเจริญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.อุดรธานี
59
โชคชัย ศรีล้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60
สุชาดา แซ่หลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th