ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

51
เพ็ญพรรณ ไชยสว่าง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
52
เพ็ญนภา พุกโฉมงาม
โรงเรียนศิลปาดม
53
เพชรดารา จริยา
โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม.3
54
เผอิญ ไทยสม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
55
เปรมขวัญ กรายไทยสงค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
56
เปมนีย์ สังวรณ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
57
เบญจวรรณ พรหมทองนาค
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
58
เบ็ญจมาส บุญเทพ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
59
เบญจมาศ กลิ่นเฆม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60
เบญจมาศ กันทายวง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th