ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
51
กรมอาเซียน
หน่วยงานของรัฐ
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
52
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานของรัฐ
จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
53
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
หน่วยงานของรัฐ
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
54
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานของรัฐ
ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
55
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานของรัฐ
-
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
56
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
57
กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัด/องค์กรศาสนา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. อบรมจริยธรรมชีวิต
58
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานทางการศึกษา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
59
กรรมทางวัฒนธรรมชุมชนจันทร์ตะวันออก
องค์กรชุมชน
อ.เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
พอเพียง
60
กรองทองฟู้ดโปรดักส์
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมือง
สุโขทัย
พอเพียง , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th