ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
51
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
องค์กรชุมชน
เมือง
หนองคาย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. เสริมสร้าวภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
52
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
หนองบัวลำภู
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , หลัธรรมทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย
1. คนดีศรีวัฒนธรรม จริยธรรมสร้างสุข สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
53
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
วัด/องค์กรศาสนา
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เจริญสมาธิ นำสติปัญญา” สำหรับส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย
54
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. -
55
สื่อมวลชน สมาคมผู้สื่อข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์กรสื่อ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
คุณธรรม
1. -
56
โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
องค์กรชุมชน
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
57
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง
1. -
58
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานของรัฐ
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
59
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง
องค์กรชุมชน
วังทรายพูน
พิจิตร
60
กองทุนเวลาเพื่อสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th