ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

581
กิตติธรา ปี่แก้ว
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
582
ปฏิมา พุทธน
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
583
พรนภา นวนมะณี
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
584
ก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุดรธานี
585
วสุภา อินทรพานิช
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
586
ชฎาธาร พงษ์เดช
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
587
ทัศนีย์ วารีธรรม
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
588
น้ำฝน เครือศรี
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
589
วิชาญ เครือรัตน์
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
590
ประสิทธิ์ สุขขวัญ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th