ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

581
ณงค์เดช จินดาธรรม
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง
582
ธรรมทรรศน์ ภักดี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
583
เนาวรัตน์ คำเครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
584
ประภาพร เชื้อเมืองพาน
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
585
ฉัตรชาย ยอดเรือน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
586
จิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
587
สุดหล้า อินวงศ์สกุล
ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์เจมส์คันนาทองคำ
588
วรวิทย์ วงค์สุภา
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
589
รัตน์ดา พิทักษา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
590
รพีพรรณ อุปคำ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th