ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

571
อุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ
สภาวัฒนธรรม อ.เชียงรุ้ง
572
ธนัฏธมน จันตุ้ย
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
573
กอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
574
อุกฤษฏ์ ยังท่าไม้
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
575
เกตุแก้ว จอมสว่าง
พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย
576
วรพรรณ สุนันท์
มูลนิธิจิตอาสา
577
กิติพงษ์ ปันป่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
578
ไพชยนต์ ดอนลาว
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
579
วิเชียร สิริสิทธิวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
580
กลิ่นสุคนธ์ วงค์สุภา
กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG)

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th