ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

551
สาวพรนภา ประยศ
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
552
สะอาด ปัญญาดี
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
553
สมถวิล เอี่ยมโก๋
มูลนิธิจิตอาสา
554
บุญชวน มะลัยโย
สภาวัฒนธรรม อ.เชียงรุ้ง
555
รมณีย์ พรหมสุวรรณ์
The Freedom Story
556
ชาญวิทย์ นามวงค์
กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG)
557
มณฑล พสิษฐ์มนฑล
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
558
ลินจง ขันติวรยศ
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย
559
ธนทัศน์ ธรรมอักษร
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
560
วันวิสา โสภณสุขไพบูลย์
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th