ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

551
เกษมศักดิ์ อุ่นบ้าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
552
รัตน์ดา พิทักษา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
553
วรินทิพย์ ชาสิงห์แก้ว
สถานีวิทยุ อสมท. อุดรธานี
554
ภูรดา วิชัยดิษฐ์
สถานีวิทยุ 91.75
555
สมศรี ชมประยูร
สถานีวิทยุ 91.75
556
ศุภชัย ราชเมืองแก้ว
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน
557
ไพชยนต์ ดอนลาว
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
558
มณฑล พสิษฐ์มนฑล
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
559
พงศธร สุนทรวิบูลย์
สถานีข่าวเอทีวี
560
สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล
สถานีข่าวเอทีวี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th