ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
551
ชมรมผู้สูงอายุบ้านปากลัด
องค์กรชุมชน
เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สุจริต , รับผิดชอบ
552
ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าปล้องหมู่ 1
องค์กรชุมชน
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
สุจริต , รับผิดชอบ
553
ชมรมผู้สูงอายุเขต3เทศบาลเมืองราชบุรี
องค์กรชุมชน
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
554
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามง่าม
องค์กรชุมชน
สามง่าม
เชียงราย
555
ชมรมผู้ใหญ่บ้านซากพง
องค์กรชุมชน
แกลง
ระยอง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
556
ชมรมพลังอู่ทองเพื่อโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
องค์กรชุมชน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
557
ชมรมพัฒนเสวนาจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรชุมชน
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
558
ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านหนองเข็งน้อย
องค์กรชุมชน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
559
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
องค์กรชุมชน
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
560
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย
องค์กรชุมชน
แม่ลาว
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. คุณธรรม จริยธรรมด้านพุทธศาสนา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th