ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

541
วุฒิพงษ์ ภาชนนท์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
542
อรอนงค์ พูลสวัสดิ์
โรงพยาบาลพาน
543
วรารัตน์ วงค์ดาว
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย
544
กัมพล จันมะยม
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
545
วสุวิมล สุทธะ
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
546
กุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
547
นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
548
ชรินทร์ คำหล้า
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
549
พิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
550
ภัทรภณ ภทฺรญาโณ
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th