ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
541
ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. พัฒนาโรงเรียน
2. มอบบ้านให้ผู้ยากไร้
542
ชมรมน้อย-หนานเวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. สืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ แม่ลาว-แม่กวง
2. อบรมค่ายศีลธรรมเยาวชนและผู้นำ
3. อบรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
4. กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
543
ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย
เมืองเชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระดมทุนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการศึกษาเด็กชายขอบ เป็นต้น
544
ชมรมนักพัฒนาภาคตะวันออก
องค์กรชุมชน
เมืองชลบุรี
ชลบุรี
จิตอาสา , รับผิดชอบ
545
ชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจ
องค์กรสื่อ
เมืองพิจิตร
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
546
ชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
547
ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัวเหนือ
องค์กรชุมชน
สตึก
บุรีรัมย์
548
ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโคกม่วง
องค์กรชุมชน
คลองหอยโข่ง
สงขลา
สุจริต , รับผิดชอบ
549
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
550
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
องค์กรชุมชน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th