ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

531
วรรณเพ็ญ ทิศา
คริสตจักรสืบสัมพันธ์ ภาคที่ 2 เชียงราย
532
กมล ธิฉลาด
สภาคนฮักเจียงฮาย
533
สืบศักดิ์ อิสสระ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
534
อัจฉรา บัวทอง
สนง.ประกันสังคม จ.เชียงราย
535
ศรราม มูลวิไชย
ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
536
สุพิชชา ชุ่มมะโน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
537
ลัทธพล อุ่นใจ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
538
อัญชลี ศรีสุข
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
539
กฤติยา สุภาวรรณ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
540
สุพจน์ ทนทาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th