ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
531
ชมรมคนหูหนวก
องค์กรสาธารณประโยชน์
บางมูลนาก
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
532
ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
533
ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ
องค์กรชุมชน
เวียงชัย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
534
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านแรงงานและสุขภาพ
องค์กรชุมชน
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
535
ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
องค์กรชุมชน
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
536
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
องค์กรชุมชน
อ.อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
537
ชมรมฌาปณกกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอโนนคูณ
องค์กรชุมชน
อ.โนนคูณ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
538
ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย
องค์กรชุมชน
เชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1.
539
ชมรมตำรวจสันติบาลเพื่อประชาชน กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
หน่วยงานของรัฐ
แขวงวังใหม่
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
540
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th