ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

521
ปิยะดา ครูบา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
522
นงคราญ ชัยพงษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4
523
สมหญิง พันธ์แก่น
โรงพยาบาลป่าแดด
524
ทศพล กิตต๊ะ
มูลนิธิThefreedomstory
525
วชิรญากรณ์ บั้งเงิน
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย
526
วรวีร์ ด่านทอง
รร.ทานตะวันวิทยา.
527
สายสุนีย์ ยาอินตา
สพป.ชร 2
528
ฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์
บริษัทวีมีครีเอชั่นจำกัด
529
ยุทธนา ปันติ
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย
530
ปราการ แปงกลาง
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ/สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยซ้อ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th