ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
521
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียน
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
522
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
โรงเรียน
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
523
โรงเรียนอนุบาลศีลาาด
โรงเรียน
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
524
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง "โรงเรียนคุณธรรม"
โรงเรียน
จอมบึง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
525
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
โรงเรียน
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
526
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
527
โรงเรียนเเซงเเหลมดินเเดงโนนสวรรค์
โรงเรียน
จังหาร
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
528
โรงเรียนบึงงามพัฒนา
โรงเรียน
ทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
529
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
โรงเรียน
เมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
530
โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน (กลุ่มออมทรัพย์)
โรงเรียน
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th