ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
521
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. ทำดีมีผลคนยกย่อง
522
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. เติมใจให้กัน
523
ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ
หน่วยงานของรัฐ
หนองวัวซอ
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
524
ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม
สร้างคอม
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
525
ที่ว่าการอำเภอหนองแสง
หน่วยงานของรัฐ
หนองแสง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. อบรม ศึกษาดูงาน
526
ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
527
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
528
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานทางการศึกษา
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง
1. โครงการคุณธรรม
2. คุณธรรมองค์กร
529
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. ความโปร่งใส
530
ศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , -

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th