ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
521
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียน
ปทุมรัตต์
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
522
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียน
อ.อาจสามารถ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
523
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียน
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
524
โรงเรียนบ้านวังศิลา
โรงเรียน
ปะเหลียน
ตรัง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
525
โรงเรียนบ้านวังลำ
โรงเรียน
ห้วยยอด
ตรัง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
526
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
โรงเรียน
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
527
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
โรงเรียน
โคกเจริญ
ลพบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
528
โรงเรียนบ้านลำภูรา
โรงเรียน
เขาพนม
กระบี่
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
529
โรงเรียนบ้านลำภูรา
มหาวิทยาลัย
ห้วยยอด
ตรัง
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
530
โรงเรียนบ้านลำพระ
โรงเรียน
อ.บ้านคา
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th