ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
521
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
522
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
มหาวิทยาลัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
523
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดลำปาง
มหาวิทยาลัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
524
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัด/องค์กรศาสนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
525
สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่1
วัด/องค์กรศาสนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
526
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
หน่วยงานของรัฐ
เมืองลำปาง
ลำปาง
พอเพียง , วินัย , สุจริต
527
ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนตาบอด จังหวัดลำปาง
องค์กรชุมชน
เมืองลำปาง
ลำปาง
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
528
กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ 2 ตำบลถนนใหญ่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
529
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถนนใหญ่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
530
สภาองค์กรชุมชนตำบลถนนใหญ่
องค์กรชุมชน
เมืองลพบุรี
ลพบุรี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th