ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
521
ชมรม CSR CLUB ราชบุรี
องค์กรชุมชน
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
522
ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
523
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บางสะพานน้อย
องค์กรชุมชน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
524
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนางรอง
องค์กรชุมชน
นางรอง
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
525
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกสัก
องค์กรสาธารณประโยชน์
บางแก้ว
พัทลุง
สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
526
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
เมืองเชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. มีกิจกรรมส่งเสริมยกย่องคนทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม ตลอดจนส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม ชมรมมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและมีจิตอาสาทำให้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าและเป็นเครือข่ายกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
2. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้คนได้ทำความดีและยึดมั่นในหลักคุณธรรม
3. กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม เพื่อให้ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย
527
ชมรมคนพิการ ตำบลเจดีย์หัก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
528
ชมรมคนรักตำบลบ้านหาด
องค์กรชุมชน
บ้านลาด
เพชรบุรี
จิตอาสา , รับผิดชอบ
529
ชมรมคนรักในหลวง พระนครศรีอยุธยา
องค์กรชุมชน
-
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย
530
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรชุมชน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th