ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

511
วาสนา พุทธนะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
512
จิราพร จันธนู
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
513
จุฑามาศ กุศลสร้าง กุศลสร้าง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
514
อารียา นรินทร์ศิลป์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
515
ประภาพรรณ เกตุแก้ว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
516
วรรณา ปิตุรักษ์พงษา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
517
กาญจนา ชมมี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงพาณิชย์
518
จินตนา ไชยเดช
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
519
ศิริวรรณ หนูกลิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
520
วสันต์ ตันเลียว
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎ์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th