ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
511
โรงเรียนบ้านบูรพา
โรงเรียน
อ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
512
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
โรงเรียน
อ.ปากท่อ
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
513
โรเรียนบ้านพันลำ
โรงเรียน
อ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
514
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
โรงเรียน
อ.โพธาราม
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
515
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต 5)
โรงเรียน
อ.บ้านโป่ง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
516
โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
โรงเรียน
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
517
โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)
โรงเรียน
จอมบึง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
518
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
โรงเรียน
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
519
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
โรงเรียน
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
520
โรงเรียนอนุบาลห้วยทัพทัน
โรงเรียน
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th