ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
511
ศูนย์มิสซังเขตอุดรธานี
วัด/องค์กรศาสนา
อุดรธานี
512
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. โครงการบริจาคโลหิต
2. โครงการจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล
3. เครือข่ายในการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
513
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
เมือง
อุดรธานี
วินัย
1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2. กิจกรรมจิตอาสา
514
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , -
515
โรงเรียนเซนต์เมรี่
โรงเรียน
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการระเบียบวินัย
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. โครงการยุวกาชาด/เนตรนารี / ผู้บำเพ็ญประโยขน์
4. โครงการโรงเรียนสีขาว
516
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , ส่งเสริมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
1. ๑)แผน จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์-จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - การเข้าร่วมงานพิธีวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษา - การรับ-ส่ง เสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ -กิจกรรม ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี วันปิยมหาราช
2. ๒) แผนส่งเสริมหน่วยงาน/บุคลากรคุณธรรมจริยธรรม -ประกวดหน่วยงานคุณธรรม -ประกวดคนดีศรีสาธารสุข -ประกวดเรื่องเล่า -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ๓) แผน องค์กรแห่งความพอเพียง กิจกรรม การใช้วัสดุสำนักงานด้วยความคุ้มค่าและประหยัด - การใช้กระดาษ A4 ๒ หน้า - การเบิกวัสดุสำนักงาน งานบ้าน งานครัวอย่างสมเหตุสมผล - การจัดการสต๊อกคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
4. ๔) แผน การมีวินัย กิจกรรม การทำงานตรงต่อเวลา - กำหนดเวลาทำงานตอนเช้า ไม่เกิน เวลา๐๘.๓๐ น. - การร่วมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ -การอบรมความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ/จรรยาบรรณ ราชการ - ปฐมนิเทศข้าราชใหม่ เรื่องวินัย/จรรยาบรรณ ราชการ
5. ๕) แผน สุจริต กิจกรรม ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามราคากลาง - มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสทุกขั้นตอน - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย - ควบคุมกำกับการตรวจรับของให้มีจริงตามรายงาน - มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - การเปิดเผยข้อมูล
6. ๖) แผน จิตอาสา ๖.๑ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ฯลฯ
7. ๗) แผน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา -กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ร่วมบุญกฐิน ผ้าป่า ฯ - กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด
8. ๘) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - การจัดทำบ่อปุ๋ยหมัก (กำจัดขยะ) -การทำบ่อเลี้ยงใส้เดือน -การส่งเสริมรายได้ของเจ้าหน้าที่ (line ตลาด นัด สสจ.)
9. ๙) แผนส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ - การแข็งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี -การส่งเสริมวัฒนธรรม การไหว้ การขอโทษ การขอบคุณ ในหน่วยงาน
517
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (ปี2561)
2. พัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ปี2562)
3. กล่องเก็บความสุข HAPPY BOXES 62
4. Counseling จิตอาสา
5. กำจัดจุดอ่อน (Dark side)
6. ปลดปล่อยพลังบวก+++
7. ประกวดภาพถ่ายประทับใจ
518
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โครงการคุณธรรม Klang Udon Cleaning Day สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
519
ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
รับผิดชอบ
1. สำนึกดีเริ่มได้ที่ตัวเรา
2. จิตอาสาพัฒนาสังคม
520
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th