ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
511
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียน
จอมบึง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
512
โรงเรียนบ้านสีเสียด
โรงเรียน
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
513
โรงเรียนบ้านสีนวล
โรงเรียน
จอมบึง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
514
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ โรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียน
อ.ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
515
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
พญาเม็งราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. โครงการวิถีพุทธ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
516
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
โรงเรียน
เทพสถิต
ชัยภูมิ
517
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
โรงเรียน
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
518
โรงเรียนบ้านสองคอน
โรงเรียน
โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
519
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
โรงเรียน
สวนผึ้ง
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
520
โรงเรียนบ้านสวนจิก
โรงเรียน
อ.ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th