ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
511
คุณธรรมบ้านบาก
องค์กรสาธารณประโยชน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
512
คุณธรรมบ้านหมวดหมู ม.6
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.ชำนิ
บุรีรัมย์
513
คุณธรรมบ้านโนนไฮ
หมู่บ้าน/ชุมชน
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
514
งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
องค์กรสาธารณประโยชน์
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
วินัย , สุจริต , จิตอาสา
515
งานบุญปลอดเหล้า บ้านดงย่อ
องค์กรชุมชน
อ.คูเมือง
บุรีรัมย์
พอเพียง , จิตอาสา
516
จราจรโครงการพระราชดำริ กก.6 บก.จร.
หน่วยงานของรัฐ
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
517
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
518
จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
520
ช.ร.บ (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน)
องค์กรชุมชน
ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี
วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th